Prijs

Attest inkomenstarief 

De prijs die je voor de opvang betaalt, staat vermeld op het attest inkomenstarief. Dit is een attest dat berekend wordt door een formule van Kind en Gezin. Zij houdt rekening met de gezinssamenstelling en jullie gezamelijk belastbaar beroepsinkomen van het laatste gekende aanslagbiljet bij de belastingen.


Dit attest moet aangevraagd worden via de website van Kind en Gezin met een e-ID lezer en de elektronische identiteitskaart of met een token. Aan de hand van de gegevens in de kruispuntbank wordt dit attest berekend. Voor 2023 ligt de ouderbijdrage tussen 6,00 € en 33,31 € per dag.


Jaarlijks wordt de bijdrage herberekend of geïndexeerd.


Op het attest inkomenstarief staat de ouderbijdrage vermeld die per dag wordt aangerekend. In deze ouderbijdrage zit de kost van maaltijd inbegrepen. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen een hele aanwezigheidsdag en een halve.

- een volle dag = vanaf 5 uur aanwezigheid (100% van de ouderbijdrage)

- een halve dag = minder dan 5 uur aanwezigheid (60% van de ouderbijdrage)

 

Bijkomende kosten

luiers


volle dag

1,50€/dag

halve dag

0,90€/halve dag

zindelijkheidstraining

0,35€/stuk

afvalverwerking (enkel indien gebruik eigen luiers bij allergie of als kindje zindelijk is.)

Volle dag

0,30€/dag

Halve dag

0,18€/halve dag

administratie en facturatie

3,50€/maand (per gezin)

afhalen na sluitingsuur (18 uur)

10€ per begonnen kwartier

onbetaalde facturen

5€ per onbetaalde factuur

Respijtdagen

Respijtdagen zijn dagen waarop u uw kindje kosteloos thuis kan laten omwille van verlof of ziekte. Deze respijtdagen komen bovenop de sluitingsdagen van het kinderdagverblijf. 


Het aantal respijtdagen hangt af van het opvangplan. 


  • Vast opvangplan en respijtdagen Een kind dat voltijds komt, mag 30 volle dagen (of 60 halve dagen) per kalenderjaar afwezig zijn, ziektedagen inbegrepen. Een medisch attest is niet nodig.
    Een kind dat 4 dagen per week komt, mag 24 volle dagen (of 48 halve dagen) per kalenderjaar afwezig zijn, ziekte inbegrepen.
    Wie 3 dagen per week komt, mag 18 volle dagen (of 36 halve dagen) per kalenderjaar afwezig zijn, ziekte inbegrepen.


  • Kinderen uit gezinnen waarvan de ouders in het onderwijs werken, mogen tijdens de vakantieperiodes thuisblijven zonder dat dit van de respijtdagen wordt afgetrokken. Zij houden voor de rest van het jaar voor een voltijds opvangplan 20 respijtdagen over. (pro rata berekend op basis van het opvangplan)


  • Kinderen uit gezinnen met een variabel opvangplan (verzorgenden, verpleging, …) die 4 dagen per week komen krijgen 24 volledige respijtdagen (of 48 halve dagen). Kinderen uit gezinnen met een variabel opvangplan die 3 dagen per week komen, krijgen 18 volledige respijtdagen (of 36 halve). Concrete toepassing:


  • De respijtdagen worden altijd pro rata berekend op basis van het startmoment of het uitstapmoment van uw kind in dat jaar. Elk kalenderjaar wordt er gestart met een nieuw aantal respijtdagen. Deze kunnen niet overgedragen worden.


  • Indien uw kindje afwezig is binnen de respijtdagen, betaalt u niets.


  • Indien alle respijtdagen zijn opgebruikt, zal per afwezige dag een vergoeding aangerekend worden gelijk aan de dagprijs. Dit valt onder het principe: reserveren is betalen.

Waarborg

Bij de inschrijving vragen wij een waarborg van 150€. Deze waarborg moet binnen de twee weken na de inschrijving betaald worden om de inschrijving bindend te maken voor beide partijen. Voor ouders met een gezamenlijk belastbaar inkomen van < 29.599,43 € wordt een verlaagd terief gehanteerd van 50 €. Dit moet echter gestaafd worden aan de hand van het laatst gekende aanslagbiljet of bewijzen van inkomsten bij een gewijzigde situatie. 


Na vereffening van alle facturen en het naleven van de opzegbepalingen wordt deze waarborg volledig teruggestort. Overigens wordt de waarborg terugbetaald in situaties van bewezen overmacht. 


De waarborg wordt niet teruggestort als:

- de ouders voor de start van de opvang kiezen voor een andere opvang

- opname langer dan 6 weken uitgesteld wordt zonder voorafgaande verwittiging

- de opzegtermijn niet wordt gerespecteerd

- er onbetaalde facturen zijn